Artykuł 1 - Definicje
W niniejszych warunkach i zasadach obowiązują następujące definicje:
1. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która zdalnie oferuje produkty i/lub usługi konsumentom;
2. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach swojej działalności zawodowej lub biznesowej i zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą;
3. Umowa na odległość: umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, w której do zawarcia umowy używa się wyłącznie jednej lub kilku technik komunikacji na odległość, obejmujących także moment zawarcia umowy;
4. Technika komunikacji na odległość: środek, który umożliwia zawarcie umowy bez jednoczesnego obecności konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu;
5. Okres odstąpienia: okres, w którym konsument ma prawo do odstąpienia od umowy;
6. Prawo odstąpienia: zdolność konsumenta do odstąpienia od umowy na odległość w okresie odstąpienia;
7. Dzień: dzień kalendarzowy;
8. Umowa o świadczenie ciągłe: umowa na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, których dostawy i/lub świadczenia są rozłożone w czasie;
9. Nośnik trwały: dowolne narzędzie, które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji do niego adresowanych w sposób umożliwiający ich późniejsze przeglądanie i niezmienioną reprodukcję.

Artykuł 2 - Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy

Adres zarejestrowany:

Shipsworld.NL BV
Grondel 9
1633 DW AVENHORN
HOLANDIA

Adres zwrotny:

Prosimy o wysłanie początkowego e-maila w celu uzyskania informacji na temat zwrotu przesyłki. To zależy od kraju!
Shipsworld.NL BV
Skrytka pocztowa 90
3788 BB VOORTHUIZEN
HOLANDIA

Telefon: +31(0)229-563177 (od poniedziałku do czwartku - od 09:30 do 17:00) (tylko dostępny przez e-mail w piątki!)
Krajowa Izba Gospodarcza: 37161456 Alkmaar
Numer VAT: NL802980648B01
Konto Rabobank:
154985910
IBAN: NL36RABO0154985910
Adres SWIFT/BIC: RABONL2U

Artykuł 3 Zastosowanie
1. Niniejsze ogólne warunki i zasady mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem umowy na odległość.
2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst tych ogólnych warunków i zasad będzie udostępniony konsumentowi. Jeżeli to nie jest możliwe w sposób rozsądny, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki i zasady będą dostępne do wglądu przez konsumenta na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz zostaną wysłane bezpłatnie na żądanie.
3. Jeżeli umowa na odległość zostanie zawarta w sposób elektroniczny, pomimo ustępu poprzedniego i przed zawarciem umowy na odległość konsument otrzyma tekst tych ogólnych warunków i zasad w sposób umożliwiający łatwe ich przechowywanie na trwałym nośniku. Jeżeli to nie jest możliwe w sposób rozsądny, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można uzyskać dostęp do ogólnych warunków i zasad w formie elektronicznej oraz zostaną wysłane bezpłatnie na żądanie.
4. W przypadku gdy obok tych ogólnych warunków i zasad mają zastosowanie określone warunki dotyczące konkretnego produktu lub usługi, drugi i trzeci ustęp stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzeczności warunków konsument może zawsze powołać się na najkorzystniejsze dla niego obowiązujące postanowienie.

Artykuł 4 - Oferta
1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega określonym warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby konsument mógł dokonać właściwej oceny oferty. Jeżeli przedsiębiorca używa obrazów, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
3. Każda oferta zawiera informacje umożliwiające konsumentowi jasne określenie praw i obowiązków związanych z akceptacją oferty. Dotyczy to w szczególności ceny wraz z podatkami, ewentualnych kosztów dostawy, sposobu zawarcia umowy oraz prawa odstąpienia od umowy.
4. Przedsiębiorca zapewni, że oferta zawiera informacje wymienione w poprzednim ustępie. Jeżeli oferta jest składana drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przekazywania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może dokonać płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca będzie przestrzegać odpowiednich środków zabezpieczenia.
5. Przedsiębiorca może, w ramach dopuszczalnych ram prawnych, zbadać, czy konsument jest w stanie wypełnić swoje zobowiązania płatnicze, oraz wszystkie fakty i czynniki istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody do odmowy zawarcia umowy, ma prawo odmówić złożenia zamówienia lub wniosku, podając przyczyny, lub dołączyć szczególne warunki wykonania umowy.
6. Przedsiębiorca przekaże konsumentowi następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł przechowywać je w dostępny sposób na trwałym nośniku, wraz z ofertą:
a. Adres odwiedzin w siedzibie przedsiębiorcy, gdzie konsument może zgłaszać reklamacje;
b. Warunki, na jakich i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia;
c. Informacje dotyczące gwarancji i istniejącej obsługi posprzedażowej;
d. Cena, w tym wszelkie podatki, produktu, koszty dostawy, oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy na odległość;
e. Wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa ma dłuższy niż jeden rok lub jest o nieokreślonym czasie trwania;
f. Jeżeli konsument ma prawo odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.

Artykuł 5 - Umowa
1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4, w chwili akceptacji oferty przez konsumenta i spełnienia warunków określonych przez przedsiębiorcę.
2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca natychmiastowo potwierdzi otrzymanie akceptacji oferty drogą elektroniczną. Dopóki potwierdzenie otrzymania tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
3. Jeżeli umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przekazywania danych i zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może dokonać płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca będzie przestrzegać odpowiednich środków zabezpieczenia.
4. Przedsiębiorca może, w ramach dopuszczalnych ram prawnych, zbadać, czy konsument jest w stanie wypełnić swoje zobowiązania płatnicze, oraz wszystkie fakty i czynniki istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody do odmowy zawarcia umowy, ma prawo odmówić złożenia zamówienia lub wniosku, podając przyczyny, lub dołączyć szczególne warunki wykonania umowy.
5. Przedsiębiorca przekaże konsumentowi następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł przechowywać je w dostępny sposób na trwałym nośniku, wraz z produktem lub usługą, najpóźniej w chwili dostawy:
a. Adres odwiedzin w siedzibie przedsiębiorcy, gdzie konsument może zgłaszać reklamacje;
b. Warunki, na jakich i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia;
c. Informacje dotyczące gwarancji i istniejącej obsługi posprzedażowej;
d. Cena, w tym wszelkie podatki, produktu, koszty dostawy, oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy na odległość;
e. Wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa ma dłuższy niż jeden rok lub jest o nieokreślonym czasie trwania.
6. W przypadku transakcji przedłużonej, postanowienie z poprzedniego ustępu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6a - Prawo odstąpienia od dostawy produktów
1. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu produktów. Okres ten rozpoczyna się od dnia następującego po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub w jego imieniu.
2. W tym okresie konsument będzie dbać o produkt i opakowanie. Rozpakują lub użyją produktu tylko w zakresie koniecznym do stwierdzenia, czy chcą zatrzymać produkt. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia, powinien zwrócić produkt wraz z wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, a jeśli jest to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu przedsiębiorcy, zgodnie z uzasadnionymi i jasnymi instrukcjami przedsiębiorcy.

Artykuł 6b - Prawo odstąpienia od dostarczenia usługi
1. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, począwszy od dnia zawarcia umowy, w przypadku świadczenia usługi.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, konsument powinien postępować zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przedsiębiorcy, które zostały przekazane w ofercie lub najpóźniej przy dostawie.

Artykuł 7 - Koszty odstąpienia
1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia, ponosi on maksymalne koszty związane z odesłaniem towaru.
2. Jeżeli konsument dokonał płatności, przedsiębiorca zwróci tę kwotę jak najszybciej, ale nie później niż 30 dni po zwrocie lub odstąpieniu od umowy.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia
1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, jeżeli jest to wyraźnie określone w ofercie lub co najmniej w odpowiednim terminie przed zawarciem umowy.
2. Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku produktów, które:
a. są dostosowane lub wykonane na specjalne zamówienie konsumenta;
b. mają wyraźnie personalny charakter;
c. nie mogą być zwrócone ze względu na swoją naturę;
d. są łatwo psujące się lub mogą szybko stracić ważność;
e. mają cenę zależną od wahanić na rynku finansowym, niezależnie od kontroli przedsiębiorcy;
f. są gazetami lub czasopismami;
g. są nagraniami dźwiękowymi lub wideo lub oprogramowaniem komputerowym, których konsument rozpakował.
3. Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku usług:
a. dotyczących zakwaterowania, transportu, usług gastronomicznych lub rozrywkowych, które mają być świadczone w określonym terminie lub w określonym okresie;
b. jeżeli dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia;
c. dotyczących zakładów wzajemnych i loterii.

Artykuł 9 - Cena
1. W okresie ważności podanym w ofercie, ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podnoszone, z wyjątkiem zmian wynikających ze zmian stawek VAT.
2. Odbiegając od poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o zmiennych cenach, które podlegają wahaniom na rynku finansowym i nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli. Oferta wskazuje możliwość takich zmian cenowych i fakt, że podane ceny są cenami orientacyjnymi.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko w przypadku zmian wynikających z przepisów prawa lub przepisów.
4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca to określił i:
a. są wynikiem przepisów prawa lub przepisów, lub
b. konsument ma prawo do rozwiązania umowy w dniu wejścia w życie podwyżki ceny.
5. Podane ceny w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 10 - Zgodność i Gwarancja
1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, rozsądnymi wymaganiami dotyczącymi solidności i/lub użyteczności, a także obowiązującymi przepisami prawnymi i/lub regulacjami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy.
2. Jakiekolwiek dodatkowe gwarancje oferowane przez przedsiębiorcę, producenta lub importer nie wpływają na prawa i roszczenia przysługujące konsumentowi w oparciu o umowę.

Artykuł 11 - Dostawa i Wykonanie
1. Przedsiębiorca będzie należycie dbać o przyjmowanie zamówień na produkty i ocenę wniosków dotyczących świadczenia usług.
2. Miejscem dostawy jest adres podany przez konsumenta przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia z należytą szybkością, ale nie później niż w terminie 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa jest opóźniona lub zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy i przysługuje mu odszkodowanie za poniesione szkody.
4. W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca zwróci konsumentowi zapłaconą kwotę jak najszybciej, ale nie później niż w terminie 30 dni po rozwiązaniu.
5. Jeśli niemożliwe jest dostarczenie zamówionego produktu, przedsiębiorca postara się dostarczyć produkt zamienny. Najpóźniej przy dostawie zostanie jasno i zrozumiale wskazane, że dostarczany jest produkt zamienny. Prawo odstąpienia nie może być wyłączone dla produktów zamiennych. Koszty zwrotu produktu ponosi przedsiębiorca.
6. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

Artykuł 12 - Transakcje Długoterminowe
1. Konsument może w dowolnym momencie rozwiązać umowę na czas nieokreślony z zachowaniem ustalonych reguł rozwiązania i okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niż jeden miesiąc.
2. Umowa na czas określony ma maksymalny okres trwania dwóch lat. Jeżeli uzgodniono, że umowa będzie automatycznie przedłużana w przypadku milczenia konsumenta, umowa będzie kontynuowana jako umowa na czas nieokreślony, a okres wypowiedzenia po kontynuacji umowy wynosić będzie maksymalnie jeden miesiąc.

Artykuł 13 - Płatność
1. Chyba że uzgodniono inaczej, konsument ma obowiązek spełnić zobowiązania płatnicze w ciągu czternastu dni od dostawy towarów lub, w przypadku umowy o świadczenie usług, w ciągu czternastu dni od wydania dokumentów dotyczących tej umowy.
2. W ogólnych warunkach i postanowieniach nie można postanowić, że konsument musi dokonać przedpłaty przekraczającej 50%. Jeżeli ustalono przedpłatę, konsument nie może żądać żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usługi przed dokonaniem ustalonej przedpłaty.
3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy wszelkie nieścisłości w podanych lub podanych danych płatniczych.
4. W przypadku zwłoki konsumenta w płatności, przedsiębiorca ma prawo do obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami wcześniej poinformowanymi konsumentowi, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych.

Artykuł 14 - Procedura Reklamacyjna
1. Przedsiębiorca ma dobrze znane procedury reklamacyjne i postępuje zgodnie z nimi.
2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy zgłosić przedsiębiorcy niezwłocznie, w pełni i jasno opisane, po odkryciu wad przez konsumenta.
3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu do rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni na otrzymanie wiadomości odbioru i poda orientacyjny termin odpowiedzi.

Artykuł 15 - Własność Intelektualna
Kupujący wyraźnie uznaje, że wszystkie prawa własności intelektualnej do wyświetlanych informacji, komunikatów lub innych wyrażeń dotyczących produktów i/lub strony internetowej należą do Shipsworld.NL B.V., jego dostawców lub innych uprawnionych stron.

Artykuł 16 - Dane Osobowe
Shipsworld.NL B.V. będzie przetwarzać dane Kupującego tylko zgodnie z polityką prywatności. Shipsworld.NL B.V. będzie przestrzegać obowiązujących przepisów i przepisów dotyczących prywatności.

Artykuł 17 - Stosowne Prawo i Właściwy Sąd
Wyłącznie holenderskie prawo dotyczy wszystkich ofert Shipsworld.NL B.V., umów i ich wykonania. Wyłącza się zastosowanie Konwencji wiedeńskiej w zakresie sprzedaży towarów.

Artykuł 18 - Linki
Strona internetowa Shipsworld.NL B.V. może zawierać reklamy osób trzecich lub odnośniki do innych witryn. Shipsworld.NL B.V. nie ma wpływu na politykę prywatności tych osób trzecich ani ich witryn i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Artykuł 19 - Twoje Prawa
Zawsze możesz poprosić Shipsworld.NL B.V. o udzielenie informacji na temat przetwarzanych przez nią danych na twój temat. Możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail. Możesz również poprosić Shipsworld.NL B.V. drogą elektroniczną o dokonanie poprawek, uzupełnień lub innych zmian, które Shipsworld.NL B.V. przetworzy tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji, możesz poinformować o tym Shipsworld.NL B.V. Wysyłanie informacji nastąpi tylko w przypadku, gdy podałeś swój adres e-mail w tym celu.

Artykuł 20 - Dodatkowe lub Odmiennie Ustalenia
Dodatkowe lub odmiennie ustalone postanowienia od niniejszych ogólnych warunków i postanowień nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą zostać zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępnym sposób na trwałym nośniku danych.